KVKK Aydınlatma Metn

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

YİMAK Mühendislik Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Yimak Mühendislik olarak anılacaktır”) olarak kişisel verilerin işlenmesi, mahremiyeti ve güvenliği ile ilişkili tüm hususlarda gerekli hassasiyeti göstermek temel prensiplerimizdendir. Bu anlamda her türlü kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK olarak anılacaktır”) uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

Sorumluluklarımızın tam bilinciyle ve veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileri bu aydınlatma metninde izah edilen şekilde, resmi mevzuatın emredici hükümleri doğrultusunda işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Kişisel Verilerin İşleme Faaliyet Kapsamı
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Yimak Mühendislik İK’nın,

Aşağıda yer alan faaliyetleri kapsamında işlenecektir;

 • İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları seçme ve yerleştirme faaliyetleri

Kişisel Verileri İşleme, Aktarım ve Saklama Amaçları
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda belirtilen kapsam dahilinde, Yimak Mühendislik’in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek, gerekli görülen üçüncü kişilere (çözüm ortakları, eğitimciler, danışmanlık yapılan kurumlar, tedarikçiler, Yimak Mühendislik yöneticileri / çalışanları, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel veya tüzel kişiler) aktarılabilecek ve arşivlenebilecektir.

Danışmanlık faaliyetlerinde işletmeyi ve insan kaynağı yapısını detaylı olarak analiz edebilmek, yönetim sistemleri kurma ve geliştirme süreçlerinde yararlanmak, hizmet sunum aşamasında etkin iletişim kurabilmek gibi amaçlar ile toplanan aşağıdaki kişisel veriler;

 • Şirket ortaklarının kimlik, iletişim, aile ve özgeçmiş bilgileri,
 • Şirket çalışanlarının kimlik, iletişim, özgeçmiş ve şirketteki özlük bilgileri,

Yimak Mühendislik tarafından temin edilmekte ve işlenmektedir, işlenen bilgiler proje içerisinde işbirliği yaptığımız eğitimci, uzman ve danışmanlarımız ile de paylaşılabilmektedir.

Tebrik, duyuru, davet, tanıtım gibi kurumsal iletişim faaliyetleri amacıyla tüm faaliyet alanları kapsamında iletişim kurduğumuz kişilerin ad soyad, adres, e-posta, telefon, cep telefon gibi iletişim bilgileri tutulmakta olup, kişiler bu yolla iletişim kurulmak istemediklerini gönderimler üzerinde yer alan linkler yoluyla ilettikleri takdirde bu iletişimler kurulmamaktadır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen mevzuatlar veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Yukarıda belirtilen amaçlar için 3. şahıslar (kişi ve kurumlar) ile verileriniz paylaşıldıktan sonra verilerinizin güvenliği Yimak Mühendislik kontrolünde değildir, Yimak Mühendislik söz konusu kurumlar adına herhangi bir taahhütte bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Yimak Mühendislik tarafından;

 • E-posta,
 • Referans yoluyla,
 • Kariyer portalları,
 • Yimak Mühendislik www.yimakmuhendislik.com web sitesi ve LinkedIn, Facebook gibi sosyal ağlar,
 • Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile bilgi talep edilmesi,
 • Birebir kişilerin kendi bilgilerini paylaşımı,
 • Kişisel talep paylaşımı üzerine,
 • Alenileştirilmiş bilgilerin kayıt altına alınması gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Yimak Mühendislik‘in faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Yimak Mühendislik’e yazılı başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak işlemin Yimak Mühendislik için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

Başvurunuzu; açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Yimak Mühendislik Cevizli mah. Bağdat cad. Ethem Güral iş Mrkz.No:515/3 Maltepe/İstanbul adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Yimak Mühendislik ‘in “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz